ความสำคัญของ กฎหมายควบคุมอาคาร

ความหมายของคำว่า อาคาร ตามกฎหมาย หมายถึง ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาอยู่อาศัย และเข้ามาใช้งาน โดยที่ยังคงหมายถึงสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ง กฎหมายควบคุมอาคาร เป็นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่ถูกบัญญัติเข้ามาใช้ปี พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยวามปลอดภัยของอาคาร โดยการควบคุมอาคารให้มีความมั่นคง และแข็งแรง รวมไปถึงความปลอดภัยทั้งต่อผู้อยู่อาศัย และประชาชนรอบข้าง

ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก และควรที่จะต้องรู้ และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้ แต่เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวประชาชนยังคงขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ และผังเมือง จึงได้จัดทำหนังสือ รู้ง่าย เข้าใจไว้ กฎหมายอาคาร เพื่อนำออกมาเผยแพร่ความรู้ตามกฎหมาย ที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึง และเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะการเผยแพร่องค์ความรู้ความกฎหมายควบคุมอาคารในรูปแบบอินโฟกราฟิก จะมีเนื้อหาประกอบที่มีความสำคัญ และองค์ประกอบทุกชนิด รวมไปถึงการบังคับใช้ กฎเกณฑ์ วิธีการ และข้อปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

ซึ่งทั้งหมดถือวาเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากสำหรับประชาชนทุกคน ที่จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงภายในชีวิตประจำวัน ซึ่งถ้าหากใครที่เข้ามาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายควบคุมอาคาร ที่มีการเผยแพร่ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน จะสามารถเข้าถึง และเข้าใจความหมายต่างๆ ได้อย่างชัดเจนอย่างแน่นอน

ความสำคัญของ กฎหมายควบคุมอาคาร

กฎหมายทุกประเภท ล้วนแล้วแต่นำเสนอออกมาเพื่อเป็นข้อบังคับในทุกคนทำตาม อาจจะเรียกได้ว่าเป็นกฎระเบียบ ที่ทุกคนจะต้องดำเนินชีวิตในรูปแบบตามกฎที่วางเอาไว้ กฎหมายควบคุมอาคารก็เช่นเดียวกัน ซึ่งหลักๆ จะมีความสำคัญที่ทุกคนควรจะต้องทราบ และปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

  • การสถาปัตยกรรม ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  • ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
  • ความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร
  • การป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร
  • การสาธารณะสุข และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • การอำนวยความสะดวกแก่การจราจร

โดยที่ กฎหมายควบคุมอาคาร ถูกออกเป็น พระราชบัญญัติควบคุมอาคารครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2522 ก่อนที่จะมีฉบับแก้ไขต่อมาเรื่อยๆ ในช่วงเวลาต่อมา ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2535 ,ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2543 ,ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2550 ,ฉบับที่ 5 ปี พ.ศ. 2558 ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นกฎหมายหลัก หรือกฎหมายแม่บท

จะเห็นได้ว่า กฎหมายควบคุมอาคาร ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคน ไม่ทางตรง ก็ทางอ้อม เพราะนอกจากความเรียบร้อย ยังรวมไปถึงความปลอดภัยขอบชีวิตทุกคน เพราะฉะนั้นถึงบอกว่า กฎหมายควบคุมอาคาร ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้ เป็นอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวที่ต้องให้ความสำคัญ